Database mutation examples

Add database without user

mutation CreateDatabase($database: DatabaseInput!) {
  Database(entity: $database, delete: false) {
    id
  }
}
var variables = {
  "database": {
    "domain": 1234,
    "database": 'database1',
    "backup": true
  }
}

Add database with new database user

mutation CreateDatabase($database: DatabaseInput!) {
  Database(entity: $database, delete: false) {
    id
  }
}
var variables = {
  "database": {
    "domain": 1234,
    "database": 'database1',
    "username": 'user1',
    "password": 'somepass',
    "backup": true
  }
}

Add database with existing database user

Ensure that password is empty or not send at all.

mutation CreateDatabase($database: DatabaseInput!) {
  Database(entity: $database, delete: false) {
    id
  }
}
var variables = {
  "database": {
    "domain": 1234,
    "database": 'database1',
    "username": 'user1',
    "backup": true
  }
}

Remove database

mutation DeleteDatabase($database: DatabaseInput!) {
  Database(entity: $database, delete: true) {
    id
    __typename
  }
}
var variables = {
  "database": {
    "id": 1234
  }
}